Oferta

Księgi handlowe
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • stworzenie dokumentu polityki rachunkowości,
 • utworzenie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz NBP,
 • przygotowanie dokumentów do KRS,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8,
 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności
 • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych.
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności
 • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych.
Ryczałt ewidencjonowany
 • bieżące ewidencjonowanie przychodów,,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności
 • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych.
Kadry i płace
 • sporządzanie niezbędnych dokumentów do zatrudnienia pracowników,
 • sporządzanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • sporządzanie i bieżace prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • archiwizowanie dokumentów pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych pracowników do ZUS
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4, PIT-8AR,
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • terminowe przekazywanie dokumentów do ZUS,
 • sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach PIT-11, PIT-40,
 • sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych dochodach przez pracowników  zagranicznych IFT-1R,
 • sporządzanie rocznej deklaracji ZUS IWA,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu kadrowo-płacowego do GUS,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową,
 • reprezentowanie podatnika przed urzędami (ZUS, GUS, PIP)
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności.
Nadzór księgowy

Prowadzimy nadzór nad personelem księgowym w firmie Klienta, przejmując odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji głównego księgowego firmy.

W ramach doradztwa rachunkowego proponujemy następujące usługi:

 • organizacja obiegu dokumentów,
 • organizacja rachunkowości w firmie,
 • opracowanie, modyfikacja, wdrażanie planu kont,
 • opracowanie procedur kontroli wewnętrznej,
 • opracowanie polityki rachunkowości w firmie,
 • pomoc przy wyborze i wdrażaniu programów finansowo-księgowych,
 • nadzór nad prawidłowością prowadzonej w firmie księgowości,
 • nadzór nad prawidłowością składanych deklaracji podatkowych oraz prawidłowością naliczania podatków,
 • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych.
Sprawozdania, raporty, analizy finansowe

Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe dla Zarządu, Rady Nadzorczej oraz banków zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Przygotowując dokumenty opieramy się na przedstawionych przez Klienta wzorach bądź też przygotowujemy własne propozycje. Sporządzamy również w zależności od potrzeb Klienta odpowiednie analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji w firmie. W ramach naszych usług wypełniamy także wszelkiego rodzaju wnioski i aplikacje kredytowe.

Rejestracja działalności gospodarczej

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie rejestracji działalności gospodarczej:

 • osób fizycznych

(wypełnienie dokumentu CEIDG-1, rejestracja do podatku VAT / VAT-UE, rejestracja w ZUS, pomoc w wyborze formy opodatkowania oraz formy rozliczeń księgowych),

 • spółek osobowych

(wypełnienie dokumentów CEIDG-1, sporządzenie umowy spółki, rejestracja do podatku VAT / VAT-UE, rejestracja w ZUS, pomoc w wyborze formy opodatkowania oraz formy rozliczeń księgowych)

 • spółki prawa handlowego

(sporządzenie umowy spółki, umówienie notariusza w celu podpisania umowy, rejestracja  w KRS, uzyskanie numeru NIP, uzyskanie numeru REGON,  rejestracja do podatku VAT / VAT-UE, rejestracja w ZUS, kompleksowa pomoc prawna)

 • podmiotów zagranicznych

(rejestracja przedstawicielstw oraz oddziałów w odpowiednich urzędach,  rejestracja do poddatku VAT / VAT-UE)

W trakcie całego procesu rejestracji działalnosci gospodarczej ściśle współpracujemy z najlepszymi kancelariami radców prawnych oraz notariuszy gwarantującch  profesjonalizm na najwyższym poziomie.

Roczne rozliczenia podatkowe

Na życzenie Klienta sporządzamy wszelkiego rodzaju roczne deklaracje podatkowe (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-28) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.